[layerslider_vc id=”11″]

دکتر سیما ندافی

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

شماره نظام پزشکی 42131

[elements type=”sec2″ icon_simple_line=”badge” title=”جراحی گوش” des=”JUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFDJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUIxJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFEJURCJThDJTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJURCJThDJURBJUE5JTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUFGJUQ5JTgxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUI1JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUFEJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ5JTgxJTIwJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJURBJUFGJUQ5JTg4JUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JURBJTg2JUQ5JTg4JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUJBJURCJThDJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFEJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFBJTIwJUQ4JThDJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTgyJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUJBJURCJThDJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUIyJTIwJURBJUFGJUQ5JTg4JUQ4JUI0JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJURBJUFGJURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ4JThDJTIwJUQ4JUFDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFEJURCJThDJTIwJURBJUFGJUQ5JTg4JUQ4JUI0JTIwJURCJThDJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ5JUJFJUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JUQ4JUFGLiUyMCVEOSU4NiVEOCVBQSVEQiU4QyVEOCVBQyVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEOCVBMiVEOSU4NSVEOCVBRiVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBNyVEOCVBQSVEOSU4OCVEOSVCRSVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVCMiVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVCMSVEOCVCNiVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBQSUyMCVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NSUyMCVEOCVBNyVEOSU4MSVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBRiVEQiU4Qy4uLg==” image=”3682″ link=”https://drsimanaddafi.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4/”]
[elements type=”sec2″ icon_simple_line=”badge” title=”جراحی بینی” des=”JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIzJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ5JTg4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUJBJURCJThDJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI0JURBJUE5JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUI4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJURCJThDJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUI5JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFFJUQ4JUFBJUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUFDJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg1JUQ5JTg0JURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ4JThDJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgyJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUFDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFEJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ5JTg2JUQ4JUFGLiUyMCVEOCVCOSVEOSU4NSVEOSU4NCUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCUyMCVEOSU4NyVEOCVBRiVEOSU4MSUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEOSU4NSVEOCVBNyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVCMiVEQiU4QyVEOCVBOCVEOCVBNyVEQiU4QyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBQyVEOCVBNyVEOSU4NSUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyUyMCVEOCVCNCVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVBQyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBRCVEQiU4QyUyMCVEOCVCMiVEQiU4QyVEOCVBOCVEOCVBNyVEQiU4QyVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCU4QyUyMCVEOCVBQyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBRCUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NiVEQiU4QyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBRiVEQiU4QyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBQSVEOCVBOCVEOCVBRCVEOCVCMSVEOCU4QyUyMCVEOCVBQSVEOCVBRSVEOCVCNSVEOCVCNSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBQSVEOCVBQyVEOCVCMSVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiVEOCU4QyUyMCVEOSU4NiVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4MiVEOCVCNSUyMCVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVBQyVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCOCVEOCVBNyVEOSU4NyVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEQiU4QyVEOSU4NiVEQiU4Qy4uLg==” image=”3681″ link=”https://drsimanaddafi.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%ac/”]
[elements type=”sec2″ icon_simple_line=”badge” title=”جراحی پلک فوقانی” des=”JUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFCJUQ4JUIxJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JUQ5JTg4JUQ5JTg0JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIyJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg2JUQ4JThDJTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg0JTIwJURBJTk4JUQ5JTg2JUQ4JUFBJURCJThDJURBJUE5JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUJBJURCJThDJUQ4JUIxJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg1JURBJUE5JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg0JURBJUE5JTIwJUQ5JTgxJUQ5JTg4JUQ5JTgyJUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUFGJURBJTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg4JUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUFGJURBJUFGJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg4JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JUE4JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUFEJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUFCJURCJThDJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTgyJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ5JTg3JUQ4JUFGJUQ4JThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUFFJURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIyJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg4JUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg0JURBJUE5JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTgyJUQ4JUFGJUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JURCJThDJUQ5JTg2JUQ4JUE3JURCJThDJURCJThDJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFFJUQ4JUFBJUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFGJUQ4JThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUFDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFEJURCJThDJTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg0JURBJUE5JTIwJUQ5JTgxJUQ5JTg4JUQ5JTgyJUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI0JURBJUE5JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUI3JUQ4JUIxJUQ5JTgxJTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUFGLi4u” image=”3680″ link=”https://drsimanaddafi.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d9%84%da%a9-%d9%81%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c/”]

جراحی بینی بسته

در این روش برخلاف متد باز که در آن بر روی کلوملا نیز برش ایجاد می شود، هیچ برشی بر روی کلوملا ایجاد نشده و تمامی برش ها  در داخل بینی ایجاد می شوند. در جراحی بینی به روش بسته ، جراح بینی برای انجام اصلاحات و اعمال تغییرات با استفاده از وسایل مخصوص اقدام به جدا کردن پوست از اسکلت بینی نموده و پوست را بالا نگه می دارد و سپس تغییرات مورد نیاز را بر روی بینی اعمال می نماید. دکتر سیما ندافی به دلیل مزایای جراحی بینی بسته ، از این روش برای انجام عمل زیبایی بینی استفاده می نماید، در صورت تمایل برای مشاهده نمونه کارهای ایشان می توانید به قسمت گالری تصاویر سایت یا صفحه رسمی اینستاگرام ایشان مراجعه کنید.

 

 

جراحی بینی استخوانی

میزان ضخامت پوست و میزان ضخامت استخوان ها و غضروف های بینی دو عاملی هستند که نوع بینی را تعیین می نمایند. بینی های استخوانی دارای استخوان ها و غضروف های ضخیم و مستحکم بوده و پوست آن ها نازک می باشد. به دلیل وجود این دو ویژگی در بینی های استخوانی ، انجام جراحی بینی استخوانی به مراتب آسان تر از انجام جراحی بینی گوشتی می باشد.

جراحی بینی گوشتی

یکی از سوالاتی که ذهن افراد را به خود مشغول می نماید ، این است که بینی گوشتی چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ باید بگوییم که دو عامل میزان ضخامت پوست و میزان ضخامت غضروف های بینی ، تعیین کننده نوع بینی هستند. با توجه به این دو عامل ، بینی ها را به دو نوع گوشتی و استخوانی تقسیم می نمایند. میزان ضخامت پوست در بینی های گوشتی ، زیاد بوده و استخوان ها و غضروف های آن از استحکام کمی برخوردار هستند. بهترین جراح بینی کرج برای به انجام رساندن جراحی بینی گوشتی ، مشخصات مذکور را در نظر می گیرد.

مراقبت های بعد از جراحی بینی

در حال حاضر ؛ دوران نقاهت جراحی بینی بین 7 الی 10 روز می باشد و افراد پس از گذشت این مدت زمان ، می توانند به انجام امور روزانه خود پرداخته و به سرکار بازگردند ؛ اما نکته لازم به ذکر در این باره می باشد که آن ها همچنان ، باید از انجام فعالیت های سنگین اجتناب نمایند.

تفاوت بینی گوشتی و بینی استخوانی

بینی های گوشتی دارای پوست ضخیم بوده ولی بینی های استخوانی پوست نازک تری دارند. همچنین غضروف ها و استخوان ها در بینی های گوشتی ضعیف بوده و در بینی های استخوانی محکم تر می باشند. انجام عمل زیبایی بینی استخوانی به دلیل داشتن پوست نازک و غضروف های محکم به مراتب آسان تر از انجام عمل زیبایی بینی های گوشتی است.

090

زیبایی ایده آل به سبک دکتر ندافی

فرم و اندازه بینی ، موردی است که تاثیر بسیار زیادی روی شکل کلی چهره و جذابیت آن دارد ؛ به همین دلیل وجود کوچک ترین نقص در آن می تواند زیبایی را از صورت فرد ربوده و اعتماد به نفس او را کاهش دهد. جراحی های زیبایی در این سال ها نظرات زیادی را به خود جلب کرده اند و روز به روز به محبوبیت آن ها افزوده می شود که جراحی بینی یکی از آن ها می باشد. خوشبختانه جراحان حاذق زیادی وجود دارند که می توانند این عمل را به بهترین شکل ممکن به انجام رسانند و در نهایت چهره ای ایده آل و زیبا را به متقاضی هدیه دهند. این پروسه می تواند باعث ایجاد هارمونی در صورت شده و حتی زیبایی دیگر اعضا مثل گونه ها ، چشم ها و لب ها را نیز برجسته تر نماید. نکته جالب این است که این فرآیند ، فقط و فقط جهت زیباسازی به کار نمی رود و بر خلاف تصور عموم در موارد زیادی به منظور برطرف کردن معضلاتی مثل تنگی نفس و خر خر کردن در خواب نیز به کار گرفته می شود. بنابراین می توان این جراحی را به دو دسته زیبایی و درمانی تقسیم بندی کرد که بیماران می توانند به صورت همزمان و یا جداگانه از هر کدام از آن ها بهره بگیرند. اما لزوم انجام هر یک از آن ها ، مراجعه به بهترین جراح بینی کرج می باشد ؛ چرا که بروز جزئی ترین اشتباه می تواند جبران ناپذیرترین عواقب را با خود به دنبال داشته باشد. متخصص گوش و حلق و بینی ، از تمامی تجارب خود در این زمینه استفاده می کند تا تغییرات مورد نیاز را به بهترین روش اعمال کرده و مشکلاتی که بیمار با آن ها دست و پنجه نرم می کند را از بین ببرد. در نظر داشته باشید که در جراحی زیبایی و درمانی بینی ، نمی توان تمامی بینی ها را به یک شکل درآورد و هر فرد بسته به ویژگی ها و خصوصیات چهره خود ؛ از نتیجه متفاوتی برخوردار خواهد شد. برای مثال برخی از مراجعه کنندگان دارای پوستی ضخیم و چرب در قسمت بینی هستند که همین موضوع منجر می شود اعمال برخی از تغییرات با دشواری بیشتری همراه باشد. البته همانطور که ذکر شد ، یک جراح با تجربه را انتخاب کرده باشید ، بهترین رویکرد را برایتان انتخاب کرده و رضایت را برای شما به ارمغان خواهد آورد. دکتر سیما ندافی ، با تجربه سال ها فعالیت در زمینه هایی مثل جراحی بینی در کرج  ؛ و همچنین انجام هزاران عمل زیبایی بینی به روش بسته قادرند خدمات زیادی را به مراجعین خود ارائه داده و با تکیه بر تجربیاتی که در این سال ها به دست آورده اند نتایج دلخواه بیماران را به آن ها هدیه دهند.

ثبت نام
اطلاع از
0 دیدگاه ها
بازخورد درون خطی
دیدن همه سوالات

دکتر سیما ندافی